Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Ban thờ – đường link – kết nối – Học thầy Linh