Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Bốc mộ – Phong tục miền Bắc – Học thầy Linh