Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Thực tế – đo ban thờ khách hàng 1 – Học thầy Linh