Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Thực tế – đo linh phù (Ấn đền Trần) – Học thầy Linh