Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Khắc chế Thiên Can – Học thầy Linh