Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Ngày sinh xác định 10 thần – Học thầy Linh