Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Ngũ hành Thiếu – Đếm số lượng ngũ hành – Học thầy Linh