Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Nguồn gốc, ý nghĩa can chi – Học thầy Linh