Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Phân tích thông căn – Giáp – Học thầy Linh