Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Sinh khắc chế hóa – Học thầy Linh