Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Tam hình, tương hình – Học thầy Linh