Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Thập thần với lục thân – Ấn – Học thầy Linh