Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Thập thần với lục thân – Tài – Học thầy Linh