Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Thiên can với con người – Học thầy Linh