Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Thông căn – Bính – Học thầy Linh