Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Thuần âm thuần dương – Học thầy Linh