Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Tiểu vận Lưu niên – Học thầy Linh