Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Tương hại, Tương xung – Học thầy Linh